PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK a INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Autorská práva

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.burgerking.cz je společnost AmRest s.r.o., se sídlem Evropská 2591/33E, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84710, IČ: 26476215, DIČ: CZ26476215 (dále jen „Společnost“).

Společnosti náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Společnost umísťuje na stránkách www.burgerking.cz (dále jen „Stránky“).

Práva a povinnosti Společnosti a uživatelů při používání těchto Stránek se řídí těmito pravidly užití internetových Stránek (dále jen „Pravidla“). Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví tyto stránky (dále jen „Uživatelé“). Pravidla mohou být kdykoli aktualizována. Datum aktualizace pravidel bude vyznačeno na poslední straně Pravidel.

 

Odkazy na jiné stránky

Na Stránkách jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Společnost kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s pravidly užití stránek, a bezpečnostními standardy. Společnost nenese jakoukoliv odpovědnost za projevy a postupy provozovatele takových stránek.

 

Chování Uživatelů

Uživatel se zavazuje, že se při používání těchto Stránek bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Společnosti ani Uživatelů.

 

Odpovědnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání těchto stránek, jsou zcela na Uživateli a Společnost za ně nenese odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním Stránek, budou řešeny místně a věcně příslušným soudem Společnosti v České republice.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Dodržování právních předpisů o ochraně osobních údajů

Společnost při své činnosti zpracovává určité osobní údaje svých zákazníků, Uživatelů a svých zaměstnanců ve vztahu ke zpracování těchto osobních údajů přejímá postavení tzv. správce osobních údajů.

Společnost při zpracování osobních údajů postupuje striktně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“).

 

Zpracovávané osobní údaje, účely zpracování

Zákazníci

Společnost při přípravě a prodeji pokrmů ve svých restauracích běžně nezpracovává osobní údaje zákazníků. V případě, že si zákazník u Společnosti objedná dodávku jídla na určenou adresu, dochází na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem ke zpracování jeho kontaktních údajů (jména, příjmení, bydliště / doručovací adresy, e-mailu a telefonního čísla), a to za účelem zpracování příslušné objednávky.

Mimo případu doručení objednaného jídla zákazníkovi dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků pouze v případě, že se zákazník rozhodne využít některý z věrnostních programů nebo se zúčastnit některé ze spotřebitelských soutěží Společnosti. V takovém případě ke zpracování osobních údajů zákazníků (dle konkrétního případu zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat zákazníkovo jméno a příjmení, jeho bydliště, emailovou adresu, datum narození, telefonní číslo, platební údaje a popř. také o jeho objednávkách a místech nákupů) dochází pouze na základě souhlasu zákazníka, který zákazník uděluje dobrovolně v souladu s pravidly příslušného věrnostního programu či spotřebitelské soutěže.

Osobní údaje zákazníků jsou v rámci věrnostních programů zpracovávány za účelem snadnějšího vyřizování objednávek daného zákazníka, marketingu (např. v rámci reklamních kampaní Společnosti, při informování o nových produktech, při doručování jejích obchodních sdělení či informování o výhrách a jiných benefitech příslušejících zákazníkovi) a dále za účelem výzkumů spokojenosti zákazníků. V případě spotřebitelských soutěží se osobní údaje zpracovávají za účelem předání výhry vítězům soutěže.

Uživatelé Stránek

Společnost na svých stránkách využívá soubory cookies. Soubory Cookies pomáhají k rychlejšímu a efektivnějšímu prohlížení webových stránek a přizpůsobují zobrazování produktů a dalšího obsahu individuálním zájmům a specifickým potřebám Uživatele. Soubory Cookies jsou využívány k sestavování anonymních agregovaných statistik, jež umožňují pochopit, jakým způsobem Uživatelé webové stránky používají, a optimalizovat tak jejich strukturu a obsah, a dále k zajištění některých funkcí Stránek a personalizaci reklam.

Společnost používá dva typy souborů Cookies – „relační“ a „permanentní“. Relační Cookies jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v Uživatelově zařízení do té doby, než se odhlásí z webové stránky nebo uzavře aplikaci (webový prohlížeč). Naproti tomu permanentní Cookies zůstávají v Uživatelově zařízení buď po dobu definovanou v parametrech dané Cookie, nebo dokud je Uživatel sám nevymaže.

Informace získané používáním Cookies mohou být shromažďovány pouze za účelem zprostředkování a plnění určitých uživatelských funkcí. Tato data jsou šifrována způsobem, který neumožňuje přístup neoprávněným osobám.

Obecně platí, že aplikace používaná k prohlížení webových stránek ve výchozím nastavení umožňuje na Uživatelově zařízení ukládat soubory Cookies. Tento režim lze změnit buď úplným zablokováním Cookies v nastavení webového prohlížeče, nebo jejich částečným omezením – Uživatel je pak informován pokaždé, kdy jeho zařízení Cookies ukládá. Podrobnější informace o možnostech a způsobech zacházení s Cookies jsou dostupné v nastavení aplikace (webovém prohlížeči).

Stránky shromažďují informace o IP adrese Uživatele (tj. číslu, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní Uživatele v počítačové síti), názvu jeho domény a typu jeho prohlížeče a operačního systému. Účel zpracování těchto údajů je podobný jako v případě cookies, tzn. tyto údaje slouží Společnosti k sestavování statistik analyzujících využití Stránek a personalizaci reklamy.

Ke zpracování osobních údajů Uživatelů dochází na základě jejich souhlasu, který je dobrovolný a buď je Uživatelem udělen při vstupu na Stránky nebo se v souvislosti s užíváním Stránek předpokládá.

Zaměstnanci

Společnost zpracovává osobní údaje zaměstnanců v rozsahu nutném pro plnění jejich zákonných povinností (např. povinnost srážet či odvádět daně, vést evidenci pro účely zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení atp.). Zaměstnanec je povinen tyto údaje Společnosti poskytnout; jejich neposkytnutí by založilo porušení právních předpisů na straně zaměstnance a/nebo společnosti a možnost udělení sankcí ze strany příslušných státních orgánů.

Na rámec plnění zákonných povinností zpracovává Společnost osobní údaje zaměstnanců jen s jejich souhlasem a v rámci prosazení oprávněných zájmů Společnosti nebo plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a zaměstnancem, a to zejména za účelem zpracování osobních údajů v životopisech uchazečů o zaměstnání u Společnosti, přípravy propagačních materiálů, vedení profilů společnosti na sociálních sítích, evidence využití služebních automobilů Společnosti, informování o firemních akcích, ochrany majetku Společnosti (zejména prostřednictvím kamerových systémů) či při zajištění vstupu oprávněných osob do provozoven Společnosti.

 

Poskytnutí údajů dalším subjektům

Společnost jí zpracovávané osobní údaje poskytuje pouze partnerům, u nichž jsou zavedena technická i organizační opatření pro ochranu dat a plnění dalších povinností dle GDPR. Partneři Společnosti mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k plnění jejich úkolů. Společnost tak v některých případech poskytuje osobní údaje jiným společnostem ze skupiny AmRest a externím partnerům poskytujícím Společnosti služby související umístěním osobních údajů na společných serverech skupiny AmRest, správou aplikací pro věrnostní programy, zajišťováním plateb za nákupy u Společnosti a s vyhodnocováním marketingových výzkumů. Osobní údaje zaměstnanců Společnosti jsou poskytnuty externí účetní firmě zpracovávající pro Společnost účetní, daňovou a mzdovou evidenci a v ojedinělých případech i společnosti zajišťující pro Společnost a další společnosti skupiny AmRest služby umožňující zaměstnancům Společnosti nahlašovat případy porušení právních předpisů nebo neetického postupu ze strany Společnosti, jejích partnerů či dalších zaměstnanců.

Společnost v žádném případě neposkytuje osobní údaje dalším osobám za úplatu.

 

Předání osobních údajů do zahraničí

Společnost může předat osobní údaje do jiných zemí v Evropské unii a v některých případech i do dalších zemí (USA), ať již v případě těchto dalších zemí rozhodla Evropská komise o úrovni ochrany osobních údajů odpovídající úrovni existující v Evropské unii či nikoliv.

K předání osobních údajů jiným společnostem skupiny AmRest, je-li v daném případě nutné, dochází na základě smlouvy, na jejímž základě se příjemce osobních údajů zavazuje dodržovat vysoký standard ochrany osobních údajů (předání osobních údajů je založeno na tzv. standardních doložkách o ochraně osobních údajů dle čl. 46 odst. 2 písm. c) GDPR) a/nebo k němu dochází na základě souhlasu osoby, jejíž osobní údaje se předávají.

 

Uložení údajů

Společnost uchovává osobní údaje pouze po dobu potřebnou k naplnění účelu jejich zpracování dle níže uvedených pravidel:

 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případě, že Společnost zpracovává osobní údaje svých zákazníků, Uživatelů či zaměstnanců na základě jejich souhlasu, má příslušná osoba právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Může tak učinit prostřednictvím příslušné aplikace, e-mailem na adresu osobniudaje@ amrest.eu či poštou.

Pokud dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, budou poskytnuté údaje vymazány, ledaže lze na základě platných právních předpisů údaje zpracovávat i bez souhlasu příslušné osoby. Odvolání souhlasu však nebude mít vliv zpracování osobních údajů do doby, než byl souhlas odvolán.

 

Další práva

Dle konkrétní situace může mít zákazník či zaměstnanec Společnosti či Uživatel i další práva vyplývající z GDPR, tj. následující práva:

Zákazník či zaměstnanec Společnosti či Uživatel Stránky má dále právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. Tímto právem však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Svá práva může zákazník či zaměstnanec Společnosti či Uživatel Stránky uplatnit kontaktováním Společnosti. Kontaktní údaje Společnosti jsou uvedeny níže.

 

Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek můžete kontaktovat Společnost na výše uvedené adrese, telefonním čísle +420 235 013 311 či e-mailu osobniudaje@ amrest.eu.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností můžete rovněž můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Společnosti, kterým je TARPAN Legal s.r.o., advokátní kancelář, City Empiria, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha, e-mail poverenec@ tarpanlegal.com.

 

V Praze dne 20.4.2018